วันพฤหัสบดีที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

แหล่งข้อมูลวิทยาลัยเทคนิคกาญจนบุรี

ประวัติความเป็นมาของสถานศึกษา : วิทยาลัยเทคนิคกาญจนบุรี
วิทยาลัยเทคนิคกาญจนบุรี เป็นสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ เมื่อ พ.ศ. ๒๔๘๑ กระทรวงธรรมการได้ประกาศตั้งโรงเรียนฝึกสอนวิชาชีพในส่วนภูมิภาคโดยให้เปิดสอนวิชาช่างหัตถกรรม สำหรับจังหวัดกาญจนบุรีสถานที่ตั้งของโรงเรียนอยู่ที่บริเวณวัดเทวสังฆาราม ชื่อว่า " โรงเรียนช่างไม้เทวสังฆาราม " รับเฉพาะนักศึกษาที่จบชั้นประถมปีที่ ๔ เข้าเรียนในชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นหลักสูตร ๓ ปี ได้รับประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนต้น โดยการจัดสร้างโรงเรียนนั้นเกิดขึ้นโดย หลวงปู่ดี พุทธโชติเถร (พระเทพมงคลรังษี) เจ้าอาวาสวัดเทวสังฆารามในขณะนั้นได้รับการถวายที่ดิน จำนวน ๑๐ ไร่ ๕๐ ตารางวา จากนางสมนา แต้มทอง คหบดีจังหวัดกาญจนบุรี เพื่อการสร้างโรงเรียน " ช่างไม้เทวสังฆาราม " ในปี พ.ศ.๒๔๘๑

อ่านเพิ่มเติม

ประวัติส่วนตัว

๑. นางปานจิตร มังกโรทัย

๒. ที่อยู่ บ้านเลขที่ 187 ตำบลบ้านเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี

๓. ตำแหน่ง ครูชำนาญการ  วิทยาลัยเทคนิคกาญจนบุรี

๔. ทำหน้าที่ประจำ ครูสอนวิชาภาษาไทย

๕. หน้าที่พิเศษ หัวหน้างานสวัสดิการพยาบาล

๖. ประวัติการศึกษา
     ๖.๑ ปริญญาตรี ครุศาสตรบัณฑิตวิชาเอกภาษาไทย
     ๖.๒ ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิตวิชาเอกการจัดการทั่วไป
     ๖.๓ ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิตวิชาเอกการบัญชี
     ๖.๔ ปริญญาโท วิจัยและประเมินผลการศึกษา


ผลงานดีเด่น ได้รับการคัดเลือกให้เป็นครูสอนดี